ΣΠΙ: Διασφαλισμένοι οι καταθέτες του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα - Iσχυρή κεφαλαιακή βάση, με δείκτη 17% - Κεντρικός έλεγχος για μη εξυπηρετούμενα δάνεια.-

Τη δημιουργία Μονάδας Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, στην οποία θα μεταφέρονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, ποσοτικών και ποιοτικών, δάνεια που παρουσιάζουν καθυστερήσεις από όλα τα ΣΠΙ,  περιλαμβάνει το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, Νικόλα Χατζηγιάννη το σχέδιο διαλαμβάνει λεπτομερές πλάνο διαχείρισης των δανείων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, που ήταν και η κύρια αιτία για την ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης του Τομέα.


Η κεντρική Μονάδα θα είναι οργανωμένη σε πέντε περιφερειακά κέντρα, ένα σε έκαστη επαρχία της ελεύθερης Κύπρου και θα απασχολεί σημαντικό αριθμό προσωπικού που θα προέλθει, κυρίως, από ΣΠΙ. «Στόχος είναι η δημιουργία και λειτουργία της Μονάδας σε συνδυασμό με την εφαρμογή κοινής πιστωτικής πολιτικής να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις στο ενεργητικό μας», ανέφερε. Η έναρξη σύστασης της Μονάδας τοποθετείται τον Ιανουάριο 2014 και η πλήρης λειτουργία της τον Απρίλιο 2014. Μονάδα Διαχείρισης Καθυστερήσεων, που θα λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Οδηγίας της ΚΤΚ περί Διαχείρισης Καθυστερήσεων και θα λαμβάνει οδηγίες από την Kεντρική Μονάδα, θα συσταθεί και σε ένα έκαστο ΣΠΙ για τα δάνεια που δεν θα πληρούν τα κριτήρια μεταφοράς τους στην κεντρική Μονάδα.

Αναλυτικά ο οδικός χάρτης για τα ΣΠΙ όπως παρουσιάστηκε την Τρίτη:


1.    Διορισμός Γενικού Διευθυντή

Η Τράπεζα συμβλήθηκε το Νοέμβριο 2013 με διεθνή οίκο του εξωτερικού, που ειδικεύεται στην εξεύρεση προσώπων για ανάληψη εκτελεστικών καθηκόντων σε οργανισμούς (head hunting), για τον εντοπισμό και αξιολόγηση υποψηφίων προς διορισμό στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας. Οι όροι εντολής που δόθηκαν προς τον εν λόγω οίκο είναι η εξεύρεση υποψηφίων, εντός ή εκτός Κύπρου, κατά προτίμηση ατόμου με καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, που να διαθέτουν εμπειρία στην λιανική τραπεζική και να κατείχαν, για σημαντικό χρόνο, ανώτερη ψηλή διευθυντική θέση (senior management position) σε άλλους / παρόμοιους οργανισμούς.

Η πιο πάνω διαδικασία ξεκίνησε και η ολοκλήρωση της τοποθετείται τον  Ιανουάριο 2014 οπότε ο νέος Γενικός Διευθυντής θα αναλάβει πλήρως τα καθήκοντα του. Νοείται ότι οι εργασίες της Τράπεζας διεξάγονται απρόσκοπτα και χωρίς οποιοδήποτε επηρεασμό αφού χρέη Γενικού Διευθυντή εκτελεί ανώτερο διευθυντικό στέλεχος της Τράπεζας.

2. Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση της Τράπεζας έχει ήδη ενισχυθεί με τον διορισμό, από τον Υπουργό Οικονομικών, της παρούσας Επιτροπείας, η οποία απαρτίζεται, στη μεγάλη της πλειοψηφία, από μη-εκτελεστικά και ανεξάρτητα άτομα, σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Επίσης, η οργανωτική δομή της Τράπεζας θα διαμορφωθεί  σύμφωνα με τη στρατηγική που έχει συμφωνηθεί με την Τρόικα για την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα.

Η Επιτροπεία προχωρεί στην ενίσχυση και αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΣΠΙ) με τον διορισμό προσώπων στη θέση Επιτρόπου που επίσης θα είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία μη-εκτελεστικά και ανεξάρτητα και θα τηρούν τα κριτήρια ικανότητας και καταλληλότητας που προβλέπει η σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα ακαδημαϊκά προσόντα, η εμπειρία στα τραπεζικά ή άλλους χρηματοοικονομικούς τομείς και η εντιμότητα.

Η οργανωτική δομή των ΣΠΙ επίσης θα διαμορφωθεί  σύμφωνα με τη στρατηγική για την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα.Έχει ήδη ετοιμαστεί από την Τράπεζα οργανόγραμμα με βάση τους κανόνες ορθής εταιρικής διακυβέρνησης σε θέματα διαχωρισμού αρμοδιοτήτων, το οποίο εφαρμόζεται κατά τρόπο ενιαίο από όλα τα ΣΠΙ, αμέσως μόλις συγχωνεύονται, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπεία καθόρισε, το Νοέμβριο 2013, τη διαδικασία στελέχωσης της ανώτατης εκτελεστικής διεύθυνσης των ΣΠΙ, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης  Γραμματέα-Διευθυντή. Τα πρόσωπα αυτά θα αξιολογηθούν από την Τράπεζα με κριτήρια βάσει διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών όπως αναφέρονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης.  Θα εφαρμοστούν επίσης τα προαναφερθέντα κριτήρια ικανότητας και καταλληλότητας που προβλέπει η σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αφού ο διορισμός τόσο των μελών των Επιτροπειών όσο και της ανώτατης διευθυντικής τους ομάδας τελεί υπό την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας.

Οι πιο πάνω διαδικασίες θα ολοκληρωθούν εντός του Δεκεμβρίου 2013 για όλα τα ΣΠΙ που ήδη συγχωνεύτηκαν και θα συνεχιστούν μέχρι την ολοκλήρωση των υπόλοιπων συγχωνεύσεων που τοποθετείται στο τέλος Μαρτίου 2014. Μέχρι τότε, τα ΣΠΙ λειτουργούν κανονικά με τις υφιστάμενες διευθύνσεις και επιτροπείες των αποδεχόμενων, κατά τη συγχώνευση, ΣΠΙ.

Η Επιτροπεία προσδίδει μεγάλη σημασία στην αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας των ΣΠΙ. Με βάση το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, οι εσωτερικοί ελεγκτές των ΣΠΙ είναι υπόλογοι απευθείας στην Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης και στην Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας. Η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης της Τράπεζας και η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων ενδυναμώνονται και αναβαθμίζονται σε Διευθύνσεις έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο νέο απαιτητικό τους  ρόλο.

1. Πελατολόγιο

Όπως ρητά αναφέρεται στο πρόσφατο επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης, οι καταθέτες του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα δεν θα συνεισφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο στην ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα, η οποία θα γίνει εξ’ ολοκλήρου με λεφτά της δανειακής σύμβασης που το Κράτος συνήψε με τους Διεθνείς Δανειστές.

Το €1,5δις. που απαιτείται για την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα βρίσκεται ήδη κατατεθειμένο στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η εκταμίευση του προγραμματίζεται περί το τέλος Ιανουαρίου 2014, μόλις ολοκληρωθεί η άσκηση αποτίμησης της αξίας του Τομέα που βρίσκεται σε εξέλιξη και η τελική αξιολόγηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, ο Τομέας θα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με δείκτη CET1 17% περίπου. Επιπρόσθετα, η ανακεφαλαιοποίηση με το €1,5δις. ενισχύει ακόμη περισσότερο την υφιστάμενη ρευστότητα του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα.

Με διασφαλισμένους τους καταθέτες του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα, η Επιτροπεία της Τράπεζας επικεντρώνει την προσοχή της στο μεγάλο πελατολόγιο του Συνεργατισμού, που καλύπτει την συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών της Κύπρου, αυτοεργοδοτούμενους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας.

Η Τράπεζα ξεκινά άμεσα αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα. Για τον σκοπό αυτό, εντός Δεκεμβρίου 2013, ξεκινά έρευνα αγοράς (market research) μέσω της οποίας θα ληφθεί πληροφόρηση από τους πελάτες για την γνώμη / παρατηρήσεις τους ως προς την ποιότητα και την γκάμα των προσφερόμενων υπηρεσιών / προϊόντων καθώς και για άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Συνεργατισμού γενικότερα.

Χωρίς να διαταράσσεται το καθεστώς της ξεχωριστής νομικής οντότητας των 18 ΣΠΙ (άρα και της εγγύησης των καταθετών έκαστου ΣΠΙ ξεχωριστά μέχρι ποσού €100χιλ.), με την ανακεφαλαιοποίησή τους από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα καθίστανται θυγατρικές της τελευταίας και δημιουργείται ένας Όμιλος ο οποίος θα έχει κοινή εμπορική ταυτότητα (common branding), κοινές πολιτικές, διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Οι πελάτες θα απολαμβάνουν ψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους καθώς και επαγγελματικού επιπέδου εξυπηρέτηση. Η διαδικασία δημιουργίας ενός Ομίλου έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο 2014 που ολοκληρώνονται οι συγχωνεύσεις των 18 ΣΠΙ (έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 8 συγχωνεύσεις και ο αριθμός των εταιρειών μειώθηκε από 93 σε 55).

Το συμφέρον των πελατών του Συνεργατισμού ήταν, είναι και θα παραμείνει το πρώτιστο μέλημα της Επιτροπείας της Τράπεζας.


2.    Ποιότητα Ενεργητικού

Όπως προαναφέρθηκε, ο Συνεργατικός Πιστωτικός Τομέας θα λειτουργεί πλέον ως ένας ομοιογενής Όμιλος, με κορωνίδα τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη καθορισμού πολιτικής για όλες τις σημαντικές τραπεζικές λειτουργίες. Η διασφάλιση της ποιότητας και η διαχείριση του Ενεργητικού του Ομίλου είναι πρωταρχικής σημασίας γι’ αυτό και η εφαρμογή της ήδη διαμορφωμένης κοινής πιστωτικής πολιτικής είναι προτεραιότητα.Το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα διαλαμβάνει λεπτομερές πλάνο διαχείρισης των δανείων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, που ήταν και η κύρια αιτία για την ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης του Τομέα. Συγκεκριμένα, προβλέπει την δημιουργία, σε κεντρικό επίπεδο στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, Μονάδας Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων στην οποία θα μεταφέρονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, ποσοτικών και ποιοτικών, δάνεια που παρουσιάζουν καθυστερήσεις από όλα τα ΣΠΙ. Η κεντρική Μονάδα θα είναι οργανωμένη σε πέντε περιφερειακά κέντρα, ένα σε έκαστη επαρχία της ελεύθερης Κύπρου και θα απασχολεί σημαντικό αριθμό προσωπικού που θα προέλθει, κυρίως, από ΣΠΙ. Στόχος είναι η δημιουργία και λειτουργία της Μονάδας σε συνδυασμό με την εφαρμογή κοινής πιστωτικής πολιτικής να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις στο ενεργητικό μας. Η έναρξη σύστασης της Μονάδας τοποθετείται τον Ιανουάριο 2014 και η πλήρης λειτουργία της τον Απρίλιο 2014. Μονάδα Διαχείρισης Καθυστερήσεων, που θα λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Οδηγίας της ΚΤΚ περί Διαχείρισης Καθυστερήσεων και θα λαμβάνει οδηγίες από την κεντρική Μονάδα, θα συσταθεί και σε ένα έκαστο ΣΠΙ για τα δάνεια που δεν θα πληρούν τα κριτήρια μεταφοράς τους στην κεντρική Μονάδα.

Η Τράπεζα ετοίμασε το Νοέμβριο 2013 το προφίλ του Επικεφαλής της προαναφερθείσας Μονάδας και έχει αποταθεί σε εγχώριους οίκους για την εξεύρεση κατάλληλων υποψηφίων. Η τελική επιλογή του ατόμου που θα τεθεί επικεφαλής της Μονάδας υπολογίζεται να γίνει τον Ιανουάριο 2014, από τον νέο Γενικό Διευθυντή.

Μέχρι την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα της Μονάδας, η Τράπεζα έχει θεσπίσει σαν Όμιλος, το Νοέμβριο 2013, εγκριτικά όρια και διαδικασίες για δανειοδοτήσεις σε όλα τα επίπεδα των ΣΠΙ.

Η Τράπεζα έχει δώσει οδηγίες προς τα ΣΠΙ για τη διενέργεια αναδιαρθρώσεων σε βιώσιμους δανειολήπτες και για τη διαχείριση καθυστερήσεων σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και τον Κώδικα Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ενώ εντός Δεκεμβρίου 2013 προγραμματίζεται η διεξαγωγή εξειδικευμένων σεμιναρίων για τα θέματα αυτά, με έμφαση στην προσφορά εναλλακτικών λύσεων βιώσιμων αναδιαρθρώσεων σε δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Η Επιτροπεία είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του Ενεργητικού του Ομίλου και κατ’ επέκταση των συμφερόντων των καταθετών του.

Πέραν των μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα, η Τράπεζα σχεδιάζει τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης πόρων με την μείωση λειτουργικών και άλλων εξόδων, στην βάση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.

Η έναρξη υλοποίησης των διαφόρων μέτρων θα είναι άμεση (από το τέλος Νοεμβρίου 2013). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: