Κώδικας της Κεντρικής Τράπεζας για μη εξυπηρετούμενα δάνεια - Στόχος η διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών

Ο αυξημένος αριθμός των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες με αποτέλεσμα την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οδήγησε την Κεντρική Τράπεζα στην έκδοση Κώδικα συμπεριφοράς για το χειρισμό των δανειοληπτών αυτών. Ο Κώδικας, που απευθύνεται προς όλα τα αδειοδοτημένα από την Κεντρική Τράπεζα πιστωτικά ιδρύματα, αποτελεί μέρος της Οδηγίας για τη διαχείριση καθυστερήσεων του 2013 που είχε εκδώσει η Κεντρική.Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, κύριος στόχος είναι, «μέσω του Κώδικα, η διευκόλυνση των διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δανειοληπτών και των πιστωτικών ιδρυμάτων».

Ο Κώδικας έχει εκδοθεί  από την Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση δύο ιδιαίτερα σημαντικών προκλήσεων:

● την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα  παρέχουν στους  συνεργάσιμους και βιώσιμους δανειολήπτες μακροπρόθεσμες και κατάλληλες λύσεις αναδιάρθρωσης των δανείων τους

● την ανάγκη να διασφαλιστεί  ότι οι δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λαμβάνουν έγκαιρα και με σαφήνεια τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την όλη διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων τους

Με βάση τα πιο πάνω, αναφέρετει η ανακοίνωση «τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν και να εξηγούν επαρκώς στους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διαδικασία διαχείρισης των καθυστερήσεων και αναδιάρθρωσης των δανείων τους».

«Τα πιστωτικά ιδρύματα, αναμένεται να επικοινωνούν έγκαιρα με τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, να διαβουλεύονται σε θετικό πνεύμα και με εποικοδομητικό τρόπο και να προβαίνουν σε διαρκή διάλογο με τους δανειολήπτες, προκειμένου να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση αναδιάρθρωσης», σημειώνει.

Η Κεντρική Τράπεζα τονίζει πως «είναι πολύ σημαντικό όπως ο δανειολήπτης, από τη στιγμή που προσεγγίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα, να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που του ζητούνται. Ο δανειολήπτης είναι χρήσιμο να γνωρίζει ότι η συνεργασία με το πιστωτικό του ίδρυμα είναι προς όφελος του ιδίου διότι θα έχει έτσι τη δυνατότητα να επηρεάσει την έκβαση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του δανείου του. Οι δανειολήπτες που συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα, έχουν περισσότερες  πιθανότητες να εξευρεθεί μια κατάλληλη και βιώσιμη λύση, προστατεύοντας έτσι την ενυπόθηκη περιουσία τους. Για τους συνεργάσιμους δανειολήπτες, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη νέα οικονομική τους κατάσταση και να προτείνουν, όπου είναι εφικτό, την καταλληλότερη δυνατή λύση αναδιάρθρωσης».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πότε ένας δανειολήπτης δύναται να χαρακτηριστεί ως «μη συνεργάσιμος»:

● εάν δεν αποκαλύπτει ή δεν παρέχει πλήρως και με ειλικρίνεια σχετικές πληροφορίες και έγγραφα προς το πιστωτικό ίδρυμα

● ή έχουν επέλθει 90 μέρες, δεν έχει αποπληρώσει τις δόσεις των δανείων του

● δεν επικοινωνεί ή δεν ανταποκρίνεται στις ειδοποιήσεις του πιστωτικού ιδρύματος, ή δεν συνεργάζεται με το πιστωτικό ίδρυμα για να ετοιμαστεί σχέδιο αναδιάρθρωσης».

«Οι συνέπειες από τη μη συνεργασία με το πιστωτικό ίδρυμα», συνεχίζει η Κεντρική, «είναι ότι ο δανειολήπτης δεν θα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την έκβαση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, ενδεχομένως να του επιβληθούν  πρόσθετες χρεώσεις και στη συνέχεια να αρχίσουν νομικές διαδικασίες με κίνδυνο εκποίησης των ενυπόθηκων ακινήτων του».

Στο πλαίσιο αυτό, η Κεντρική Τράπεζα  προτρέπει όλους τους δανειολήπτες:

● να είναι συνεργάσιμοι
● να προσεγγίζουν έγκαιρα τα πιστωτικά τους ιδρύματα
● να μην αγνοούν τις γραπτές και προφορικές ειδοποιήσεις του πιστωτικού ιδρύματος

Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου «αναμένει και απαιτεί όπως όλα τα πιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα των πελατών τους, αναγνωρίζοντας ότι οι πελάτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση και ότι βασίζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για να τους βοηθήσει κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου».

Δεν υπάρχουν σχόλια: