Τράπεζα Κύπρου: Ζημιές 1.8δις το εξάμηνο.- 36% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.-

Με ζημιά 1.8δις ευρώ έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2013 η Τράπεζα Κύπρου με 1.4δις ευρώ να προέρχεται από την πώληση των εργασιών στην Ελλάδα.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση τη νέα Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αντιπροσωπεύουν το 36,0% του συνόλου των δανείων. «Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες στην κύρια αγορά της Τράπεζας, την Κύπρο, επηρεάζουν την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, η οποία συνεχίζει να παρουσιάζει επιδείνωση και στο 2ο εξάμηνο του 2013», αναφέρει στα αποτελέσματά της η τράπεζα.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε 38,8% του συνόλου των δανείων έναντι 27,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 42%.


Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων ανήλθαν σε €539 εκατ., με τη χρέωση προβλέψεων επί του συνόλου των μεικτών δανείων να ανέρχεται στα 3,9% σε ετησιοποιημένη βάση. «Οι υψηλές προβλέψεις, είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης και της μείωσης της αξίας των εξασφαλίσεων στην Κύπρο», προστίθεται. 

Μετά την ανακεφαλαιοποίηση της με ίδια μέσα, μέσω της μετατροπής καταθέσεων σε κεφάλαιο, ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας αποκαταστάθηκαν σε 10,5% και 10,7% αντίστοιχα, στις 30 Ιουνίου 2013. 

Τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €28,3 δις και €17,0 δις αντίστοιχα και ο δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις σε 140%. Με την απόκτηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και των ασφαλισμένων καταθέσεων, καθώς και τον δανεισμό από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) ύψους €9 δις από την Cyprus Popular BankPublic Co Ltd (Λαϊκή Τράπεζα), ο δανεισμός του Συγκροτήματος από τον ELA ανήλθε στις 30 Ιουνίου 2013 σε €11,15 δις. 

Τα συνολικά έσοδα για το α’ εξάμηνο 2013 ανήλθαν σε €500 εκατ., με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε €430 εκατ. και το επιτοκιακό περιθώριο σε 3,17%. Τόσο τα καθαρά έσοδα από τόκους όσο και το επιτοκιακό περιθώριο επηρεάζονται από την ανακεφαλαιοποίηση μέσω μετατροπής καταθέσεων σε κεφάλαιο, η οποία επηρέασε την καταθετική βάση και το κόστος καταθέσεων της Τράπεζας. Τα συνολικά έσοδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις ζημιές από τη διαπραγμάτευση συναλλάγματος και από χρηματοοικονομικά μέσα (€26 εκατ.), καθώς και από ζημιές από την επανεκτίμηση επενδυτικών ακινήτων (€34 εκατ.). 

Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε €285 εκατ. με το κόστος προσωπικού και τα άλλα λειτουργικά έξοδα να ανέρχονται σε €173 εκατ. και €112 εκατ. αντίστοιχα και με τον δείκτη κόστος προς έσοδα να διαμορφώνεται σε 57,0%. 

Τα κέρδη πριν τις απομειώσεις και τα έξοδα αναδιάρθρωσης ανήλθαν σε €215 εκατ. 

Οι ζημιές πριν τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και την πώληση των εργασιών στην Ελλάδα, ανήλθαν στα €314 εκατ. «Σημειώθηκαν ζημιές ύψους €1,4 δις από την πώληση των εργασιών στην Ελλάδα. Για την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Λαϊκής Τράπεζας, η Τράπεζα προέβη σε έκδοση μετοχών προς τη Λαϊκή Τράπεζα που αντιστοιχούν με το 18,1% του μετοχικού της κεφαλαίου». 


Δεν υπάρχουν σχόλια: