Μερική διαγραφή χρεών προκρίνει η Κεντρική Τράπεζα - Η τελευταία οδηγία για αναδιάρθρωση δανείων.-

Οι τράπεζες οφείλουν να εξετάζουν και αξιολογούν κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να προτείνουν λύσεις στο θέμα των αναδιαρθρώσεων δανείων, τονίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εξέδωσε ανακοίνωση για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με την Οδηγία, τέτοιες λύσεις μπορεί να είναι η μείωση του επιτοκίου, η περίοδος χάριτος, η επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής, η ενοποίηση διαφόρων χορηγήσεων σε ένα δάνειο, ακόμη και μερική διαγραφή χρεών.


Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) εξέδωσε Οδηγία προς τα πιστωτικά ιδρύματα τον περασμένο Σεπτέμβριο αναφορικά με τη διαχείριση καθυστερήσεων, η οποία στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη δίκαιων αναδιαρθρώσεων σε βιώσιμους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Κεντρική Τράπεζα.

Βάσει της Οδηγίας, οι τράπεζες οφείλουν να εξετάζουν και αξιολογούν κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να προτείνουν λύσεις, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα κατά προτίμηση,  οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και την οικονομική κατάσταση του κάθε δανειολήπτη.

Σύμφωνα με την Οδηγία, τέτοιες  λύσεις δύνανται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μείωση του επιτοκίου, περίοδο χάριτος, επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής, ενοποίηση διαφόρων χορηγήσεων σε ένα δάνειο, ακόμη και μερική διαγραφή χρεών. Η τελευταία αυτή επιλογή μπορεί να εφαρμοστεί εντός ενός ευρύτερου πλαισίου διακανονισμού εφόσον κριθούν ως μη βιώσιμες όλες οι άλλες λύσεις αναδιάρθρωσης και νοουμένου ότι ο δανειολήπτης αποδεχθεί να αποπληρώσει πρώτα ένα μειωμένο ποσό του υπολοίπου του δανείου εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Περαιτέρω, η λύση αναδιάρθρωσης με μερική διαγραφή χρεών πρέπει να αξιοποιείται με σύνεση και σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις σε σχέση με τους δανειολήπτες που συνεργάζονται πλήρως και με ειλικρίνεια με την τράπεζα τους και που παρέχουν όλες τις πληροφορίες και έγγραφα όταν τους ζητείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: