Αλλάζουν τα ποσοστά εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 1ης Ιανουαρίου

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορούν το κοινό ότι από την 1 Ιανουαρίου 2014 το ποσοστό εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους εργοδότες, μισθωτούς, αυτοτελώς εργαζόμενους και προαιρετικά ασφαλισμένους διαφοροποιείται ως ακολούθως: Για τους μισθωτούς,  20,2%, από το οποίο 7,8% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 7,8% από τον εργοδότη και 4,6 % από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Για τους μισθωτούς που καλύπτονται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων χωρίς ο μισθωτός να εισφέρει σε αυτό  20,2%, από το οποίο 3,95 καταβάλλεται από τον μισθωτό, 11,65%  από τον εργοδότη και 4,6% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
Για τους αυτοτελώς εργαζόμενους,  19,2%, από το οποίο 14,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 4,6% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
Για τους προαιρετικά ασφαλισμένους εσωτερικού,  17,1%, από το οποίο 13% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,1% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Για τους προαιρετικά ασφαλισμένους εξωτερικού, 20,2% από το οποίο 15,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,6% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω ποσοστά ισχύουν για τα έτη εισφορών 2014 μέχρι 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια: