Πρόστιμα σε πρώην αξιωματούχους της Τράπεζας Κύπρου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.-

Διοικητικό πρόστιμο ύψους €70 χιλ. επέβαλε στην Τράπεζα Κύπρου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παράβαση του άρθρου 11(1)(α) του περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμου (Ν. 116(Ι)/2005) στις 15 Ιουνίου 2012.

Παράλληλα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε ότι η παράβαση του συγκεκριμένου άρθρου οφειλόταν επίσης σε αμέλεια και έγινε με την υπαιτιότητα των Ανδρέα Ηλιάδη, Γιάννη Κυπρή, Γιάννη Πεχλιβανίδη και Θεόδωρου Αριστοδήμου, στους οποίους αποφάσισε να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα, τα οποιά κυμαίνονται από 50-70 χιλιάδες ευρώ.


Οι αποφάσεις λήφθηκαν σε συνεδρία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 11 Νοεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Τράπεζα Κύπρου έχει παραβεί το υπό αναφορά άρθρο στις 15 Ιουνίου 2012, καθότι, δεν προέβη σε δημοσιοποίηση το ταχύτερο δυνατό, ήτοι στις 15 Ιουνίου 2012, της «εμπιστευτικής πληροφορίας» που την αφορούσε άμεσα και συγκεκριμένα ότι, οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εταιρείας για κάλυψη των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, αυξήθηκαν από €200 εκ. περίπου (μετά την αναμενόμενη κερδοφορία μέχρι 30.6.2012), σε €400 εκ. περίπου με το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης λόγω ενδεχόμενων επιπρόσθετων προβλέψεων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει ότι «το επενδυτικό κοινό όχι μόνο δεν είχε τύχει της κατάλληλης πληροφόρησης αναφορικά με τις πραγματικές κεφαλαιακές ανάγκες της Εταιρείας, αλλά αντίθετα, γνώριζε μόνο ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εταιρείας για κάλυψη των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ήταν €200 εκ. περίπου, βάσει ανακοίνωσης της Τράπεζας στις 10 Μαΐου 2012, ενώ στην πραγματικότητα ήταν οι διπλάσιες, με περαιτέρω ενδεχόμενο αύξησης αυτών».

Η Επιτροπή επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους €60 χιλ στον Ανδρέα Ηλιάδη, ο οποίος ασκούσε τότε καθήκοντα Εκτελεστικού Συμβούλου της Εταιρείας και Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος, και «θα έπρεπε να είχε βεβαιωθεί για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του Γιάννη Κυπρή που ως Λειτουργός Συμμόρφωσης της Εταιρείας, ήταν το πλέον υπεύθυνο πρόσωπο για την ετοιμασία και έκδοση της ανακοίνωσης που όφειλε να εκδώσει η Εταιρεία».

Αποφάσισε επίσης την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €50 χιλ στον Γιάννη Κυπρή, ο οποίος ασκούσε καθήκοντα Εκτελεστικού Συμβούλου της Εταιρείας και αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος και Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και ο οποίος, σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ήταν το πλέον υπεύθυνο πρόσωπο για την ετοιμασία και έκδοση των ανακοινώσεων που όφειλε να εκδώσει η Εταιρεία.

Διοικητικό πρόστιμο ύψους €50 χιλ αποφασίστηκε επίσης όπως επιβληθεί στον Γιάννη Πεχλιβανίδη, ο οποίος ασκούσε καθήκοντα Εκτελεστικού Συμβούλου  της Εταιρείας και Πρώτου Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος, επειδή «δεν φρόντισε ούτως ώστε η Εταιρεία να προβεί στην ανακοίνωση στις 15 Ιουνίου 2012».

Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €60 χιλ. στον Θεόδωρο Αριστοδήμου, που ασκούσε καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δεν φρόντισε, σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ούτως ώστε η Εταιρεία να προβεί στην ανακοίνωση στις 15 Ιουνίου 2012.

Αναφορικά με τους μη εκτελεστικούς συμβούλους Ανδρέα Αρτέμη, Βασίλη Ρολόγη, Κώστα Σεβέρη, Ευδόκιμο Ξενοφώντος, Γεώργιο Γεωργιάδη, Χρίστο Μουσκή, Μάνθο Μαυρομμάτη, Κώστα Χατζήπαπα, Άννα Διογένους, Σταύρο Ι. Κωνσταντινίδη, Νικόλα Τσάκο, Ειρήνη Καραμάνου και Ηλία Νεοκλέους, η Επιτροπή ικανοποιήθηκε από τις γραπτές τους παραστάσεις ότι η παράβαση από την Εταιρεία του εν λόγω άρθρου δεν οφειλόταν σε δική τους υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.Δεν υπάρχουν σχόλια: