Πρόστιμο στους αγελαδοτρόφους από τη Κομισιόν για υπέρβαση της ποσόστωσης γάλακτος.-

Οι παραγωγοί αγελαδινού γάλακτος πέντε κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, θα κληθούν να καταβάλουν χρηματικές ποινές (υπερεισφορά) για υπέρβαση της μέγιστης εγγυημένης ποσότητας παραγωγής την περίοδο 2012-2013. Το συνολικό πρόστιμο φτάνει τα 46 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 964.000 ευρώ αφορούν τους Κύπριους παραγωγούς.

Οπως επισημαίνει η Κομισιόν, μολονότι σημειώθηκε υπέρβαση της παραγωγής σε Κύπρο, Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Πολωνία, οι συνολικές παραδόσεις της ΕΕ παρέμειναν αρκετά κάτω από τη συνολική ποσόστωση (-6,0%), σε σύγκριση με -4,7% το 2011/12.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις των κρατών μελών για το έτος που λήγει στις 31 Μαρτίου 2013, η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Πολωνία και η Κύπρος έχουν υπερβεί τις εθνικές ποσοστώσεις τους κατά 163.700 τόνους συνολικά, παρά την αύξηση κατά 1% της ποσόστωσης για την περίοδο 2011/2013 που αποφασίστηκε στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου της ΚΑΠ το 2008.
Αναφορικά με την Κύπρο, η μέγιστη ετήσια εγγυημένη ποσότητα παραγωγής για παραδόσεις στη γαλακτοβιομηχανία ανέρχεται σε 151.846 τόνους. Την περίοδο 2012-2013 προέκυψε μια αύξηση των παραδόσεων της τάξης των 3.463 τόνων πέραν της ποσόστωσης, που σημαίνει ότι οι Κύπριοι παραγωγοί αγελαδινού γάλακτος θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο για την υπέρβαση. Για τις απευθείας πωλήσεις από τους παραγωγούς σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης στην Κύπρο δεν σημειώθηκε υπέρβαση.
Ο αριθμός των κρατών μελών που έχουν υπερβεί τις ποσοστώσεις τους παραμένει περιορισμένος και η σχετική πλεονασματική παραγωγή υπολογίζεται σε 0,1% της συνολικής ποσότητας γάλακτος που έχει παραδοθεί ή έχει καλυφθεί από άμεσες πωλήσεις (0,2% το προηγούμενο έτος ποσόστωσης γάλακτος). Περίπου 22 κράτη μέλη παρέμειναν κάτω από την ποσόστωση, και από αυτά τα 13 σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10% κάτω από την ποσόστωση παραδόσεων.
Το καθεστώς γαλακτοκομικών ποσοστώσεων θα καταργηθεί την 1η Απριλίου 2015, και για να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση, αποφασίστηκε, στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου της ΚΑΠ το 2008, ότι θα εφαρμόζεται σταδιακή αύξηση της ποσόστωσης (+1% κάθε χρόνο) μέχρι το έτος ποσόστωσης 2013/14. Στα μέσα του 2014, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση για την κατάσταση της αγοράς, στην οποία θα παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη δέσμη μέτρων του 2012 για το γάλα, καθώς και προτάσεις για αλλαγές, αν κριθούν αναγκαίες.
Το καθεστώς γαλακτοκομικών ποσοστώσεων θεσπίστηκε τη δεκαετία του ’80 με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πλεονασματικής παραγωγής. Σε κάθε κράτος μέλος χορηγούνται δύο ποσοστώσεις, μία για τις παραδόσεις σε
γαλακτοκομικές μονάδες (97,6% του συνόλου της ΕΕ), και μία για απευθείας πωλήσεις σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης (2,4%). Οι ποσότητες αυτές κατανέμονται μεταξύ των παραγωγών (ατομικές ποσοστώσεις) σε κάθε κράτος μέλος. Όταν ένα κράτος μέλος υπερβαίνει την εθνική του ποσόστωση, οι παραγωγοί καταβάλλουν στο οικείο κράτος μέλος συμπληρωματική εισφορά (που συνήθως ονομάζεται «υπερεισφορά») ύψους 27,83 ευρώ ανά 100 κιλά, ανάλογα με τη συμβολή τους στην υπέρβαση κατά το έτος ποσόστωσης (1 Απριλίου-31 Μαρτίου).Τα ποσά αυτά καθορίζονται μετά την ανακατανομή της μη χρησιμοποιηθείσας ποσόστωσης των άλλων παραγωγών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: