Πρόστιμο 100 χιλ. ευρώ στον Μπουλούτα από την Επ. Κεφαλαιαγοράς.-

Πρόστιμο 100 χιλιάδων ευρώ αποφάσισε να επιβάλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Marfin Popular Bank Ευθύμιο Μπουλούτα για παραπλανητική δήλωση.

Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει ότι στη συνεδρία της ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013 αποφάσισε ότι ο Ευθύμιος Μπουλούτας, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Marfin Popular Bank, έχει παραβεί το άρθρο 11(2)(β) του Ν. 116(Ι)/2005, αφού στις 28.09.2011 προέβη στην ακόλουθη παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη Marfin Popular Bank:«O Όμιλος είναι υγιής, έχει ρευστότητα και αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται κεφάλαια, άρα οποιαδήποτε αναφορά πάνω σε θέματα αυξήσεων κεφαλαίων δεν υφίσταται…».
Σύμφωνα με στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προστίθεται, η Marfin Popular Bank δεν είχε την προβλεπόμενη από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ρευστότητα και επιπλέον, λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετώπιζε, λάμβανε από τις 27.09.2011 ρευστότητα μέσω του μηχανισμού παροχής έκτακτης ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance –ELA–) από την Κεντρική Τράπεζα, η οποία αποτελεί την τελευταία πηγή χρηματοδότησης.
Ο μηχανισμός έκτακτης ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance) που παρέχεται από την Κεντρική Τράπεζα, δεν μπορεί να θεωρείται μέσα στις ενέργειες που ένας «υγιής, [που] έχει ρευστότητα» οργανισμός διενεργεί. Αντίθετα, όπως φαίνεται από την ονομασία του, είναι «έκτακτος» (emergency) και αποτελεί το τελευταίο μέσο στο οποίο μπορεί μια τράπεζα να καταφύγει για να αντλήσει ρευστότητα, αναφέρει η Κεφαλαιαγορά και προσθέτει ότι ο «ELA» είναι βοήθεια που δίδεται από τις κεντρικές τράπεζες, σε πιστωτικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Επομένως, η Marfin Popular Bank αναγκάστηκε να αντλήσει έκτακτη ρευστότητα από τον «ELA» λόγω προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετώπιζε.
Συνεχίζοντας, η ΕΚ, αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 11(2)(β) του Ν. 116(Ι)/2005: «Απαγορεύεται στους διοικητικούς συμβούλους του εκδότη ή σε ανώτατους αξιωματούχους του, κατά την παροχή πληροφορίας σχετικά με την χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη και τις προοπτικές του, να προβαίνουν σε δήλωση, υπόσχεση ή πρόβλεψη παραπλανητική, ψευδή ή απατηλή ή να αποκρύπτουν οτιδήποτε ουσιώδες».
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε δυνάμει του άρθρου 15 του Ν.116(Ι)/2005 όπως επιβάλει στον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα διοικητικό πρόστιμο ύψους €100.000 (εκατό χιλιάδες Ευρώ) για την πιο πάνω αναφερόμενη παράβαση του άρθρου 11(2)(β) του Ν.116(Ι)/2005 στις 28.09.2011.
Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, αναφορικά με την πιο πάνω παράβαση, λήφθηκαν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες τους οποίους η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί πολύ σημαντικούς:
- Η σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από τη μέγιστη διοικητική κύρωση που προέβλεψε για παραβάσεις του άρθρου 11 στο άρθρο 15 του Ν.116(I)/2005. - Το γεγονός ότι η έγκυρη πληροφόρηση αποτελεί συντελεστή θεμελιώδους σημασίας για την προστασία του επενδυτή και παράβαση των υποχρεώσεων έγκυρης ενημέρωσης υπονομεύει την αγορά, επομένως πρέπει να τιμωρείται αυστηρά. - Η παραδοχή του κ. Μπουλούτα ότι η Marfin Popular Bank λάμβανε ELA και η προσπάθεια του να πείσει ότι η χορήγηση ELA προϋποθέτει εκ προοιμίου υγιή και αξιόχρεη τράπεζα και ότι η χορήγηση ELA είναι περίπου μια συνηθισμένη πρακτική για παροχή ρευστότητας σε τράπεζες, η οποία είναι ενδεικτική του βαθμού παραπληροφόρησης που έτυχαν οι επενδυτές από τις δηλώσεις του.
«Ενώ η Marfin Popular Bank στις 27.09.2011 αναγκαζόταν λόγω προβλημάτων ρευστότητας να καταφύγει στο μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας (ELA) από την Κεντρική Τράπεζα, στις 28.09.2011 ο κ. Μπουλούτας δήλωνε στους επενδυτές ότι «ο Όμιλος είναι υγιής, έχει ρευστότητα», δήλωση η οποία ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη με την πραγματικότητα», καταλήγει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: