Σε εξέλιξη το πλάνο της Ελληνικής Τράπεζας για ανακεφαλαιοποίηση.-

Λεπτομέρειες για το πλάνο ανακεφαλαιοποίησης της, έδωσε η Ελληνική Τράπεζα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ της τράπεζας καθόρισε την τιμή έκδοσης των νέων συνήθων μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν στους κατόχους μετοχών και μη σωρευτικών μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου αόριστης διάρκειας κατά την ημερομηνία αρχείου στα €0,05 ανά μετοχή.
Στους κατόχους κάθε 5 υφιστάμενων μετοχών θα προσφερθούν 22 νέες μετοχές με τιμή έκδοσης €0,05 ανά μετοχή. Οποιεσδήποτε μετοχές δεν αναληφθούν από τους υφιστάμενους μετόχους και τους κατόχους των αξιογράφων κεφαλαίου θα μπορούν να διατεθούν από το ΔΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια σε τιμή διάθεσης ανά μετοχή ίση με την τιμή διάθεσης προς τους μετόχους και τους κατόχους αξιογράφων. Επίσης, αναφέρεται ότι η τράπεζα εφαρμόζει τις πρόνοιες του άρθρου 5ΒΝ του περί αναδιάρθρωσης χρηματοοικονομικών οργανισμών νόμο στην ανταλλαγή των αξιογράφων και χρεογράφων της με μετατρέψιμα αξιόγραφα κεφαλαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: